تبلیغات
bacheporroo - عزیزم شما اشتباه میکنی ..
تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1392 | 12:08 ب.ظ | نویسنده :
ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻴﺮﻩ ﭘﻴﺶ ﻳﻪ ﮐﺸﻴﺶ، ﻣﻴﮕﻪ:
ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ، ﻣﻦ ﻫﺮ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﻱ ﺁﻳﻨﻪ ﺭﺩ ﻣﻴﺸﻢ،
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ، ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ
ﻣﻴﮑﻨﻢ؟ ﮐﺸﻴﺸﻪ ﻣﻴﮕﻪ :ﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻩ
ﻧﻤﻴﮑﻨﻲ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻲ


  • دانلود فیلم